Forsikringsforhold specielt i forbindelse med nedsivende vand mellem to lejligheder.

Almindelige husstandsforsikringer dækker normalt ikke skader på ejendommens bestanddele, uanset hvem der er ejer af den enkelte del af ejendommen, og uanset årsagsforholdet ved f.eks. en vandskade, og uanset hvad der står i vores vedtægter. Husstandsforsikringen dækker kun beskadiget indbo / løsdele i den enkelte ejers egen lejlighed. Det plejer der ikke at være noget problem ved.

Det er her vigtigt at skelne mellem udbedringen af årsagen til vandskaden og selve de skader vandskaden har afstedkommet. Vedtægterne omhandler alene, hvem der er økonomisk ansvarlig for udbedringen af årsagen til skaden. Er det lejlighedsejeren der er ansvarlig for årsagen til skaden, er det op til denne at sørge for udbedringen af skadesårsagen og evt. søge omkostningerne herved dækket af egen forsikring.

Hvis man som ejer er årsagsvolder til en vandnedsivning ifm. med f.eks. et utæt baderum er der normalt ingen forsikringer der dækker udbedringen af denne fejl på rum / installationer. Det gælder også hvis det iflg. vedtægterne skulle være ejerforeningens installation jf. vedtægterne der var årsagen – så må ejerforeningen selv ligesom ejeren dække udbedringen af årsagen til skaden.

Man kan evt. prøve at kontakte sit forsikringsselskab og spørge om det vil dække udbedringen af fejl på ens installationer jf vedtægterne hvis de skulle være årsag til en vandskade.

Ejerforeningens forsikring dækker de skader der sker på ejendommens bestanddele (uanset hvordan de er defineret i vedtægterne). Problemet her er blot at de forudsætninger som skal til for at forsikringen vil dække er så subtile, at man stort set ikke skal regne med at forsikringen dækker noget som helst. Forsikringsselskabet vil forsøge, at argumentere med at det ikke er en pludselig opstået skade, men at den er opstået langsomt gennem længere tid, hvorfor man skulle have opdaget den tidligere og gjort noget ved den. 

Ved større skader der overstiger forsikringens selvrisikobeløb, anmelder ejerforeningen skaden til ejendommens forsikring. Er skadevolder en lejlighedsejer vil en evt. betaling af selvrisikobeløbet blive opkrævet hos denne. – Ejerforeningen er sikret mod manglende betalingsevne hos den enkelte ejer i kraft at sikkerhed i ejerpantebrevet der i påkommende tilfælde vil blive indløst ved en tvangsauktion.

Opsummering

Større skader

  1. Skader på ejendommens faste bestanddele søges dækket af ejendommens forsikring uanset årsag og uanset hvem der er skadevolder
  2. Skader på løsdele i lejligheder dækkes af beboerens egen husstandsforsikring uanset hvem der er skadevolder
  3. Udbedring af skadesårsag påhviler skadevolder, dvs. enten ejerforening eller ejer jf. ejerforeningens vedtægter. Ejerforeningen anmelder større skader til sit forsikringsselskab. I det omfang skaden ikke dækkes af ejendommens forsikringen skal den dækkes af skadevolder: ejer eller ejerforening. Det er så op til den enkelte ejer at søge dækning hos eget forsikringsselskab.