Ombygning

Ombygninger af lejligheder må foretages, når de er i overensstemmelse med gældende love og regler. Hvor bygge- og ibrugtagningstilladelse kræves, skal kopier sendes til ejendommens administrator, jfr. i øvrigt ejerforeningens vedtægter § 14 Stk. 7

Der må ikke ændres på ejerforeningens installationer. Se definition i vedtægterne.

Ønskes sådanne ændringer skal man skriftligt ansøge ejerforeningen herom med anførelse af specifikationer og tegninger.

Istandsættelse af lejlighed der indebærer støjende arbejde må kun ske på hverdage inden for almindelig arbejdstid: 7 – 16. Det henstilles dog at eventuelle støjgener først forekommer efter kl 8.

Ejeren skal sørge for at hoved- og bagtrapper er behørigt rengjorte efter endt arbejdsdag.