Køb og salg af lejlighed

Som køber er følgende informationer relevante:
Ejerforeningens vedtægter
Ejerforeningens økonomi
Referater fra generalforsamling og bestyrelse
Ejendommens forsikring
Energimærke
Aflæsning af varme, el og gas
Adgang til brug af pulterrum

Som sælger er disse informationer relevante:
Aflæsning af varme, el og gas
Adgang til brug af pulterrum

Vedtægter

Ejerforeningen har udarbejdet sine egne individuelle vedtægter som er blevet tinglyst. Købere skal således være opmærksomme på at det ikke er de såkaldte ”standardvedtægter” der er gældende for vores forening.

Alle ejere er forpligtet til at have kendskab til vedtægternes ordlyd.

Klik her for at se ejerforeningens vedtægter.

Vær opmærksom på at kun kopi af originaldokumentet med stempelmærker er det officielt gældende.

Driftsregnskab og budget

Købers rådgiver (advokat eller ejendomsmægler) vil normalt hos foreningens administrator rekvirere i det mindste seneste års driftsregnskab for at se om foreningen har en sund økonomi eller om der et underskud, som den ny køber som ejer vil komme til at hæfte for.

Iink til Regnskaber og Budgetter

Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder

Som kommende ejer og dermed obligatorisk forpligtet over for alle beslutninger truffet på tidligere generalforsamlinger, er det en god ide at se i de sidste par referater fra den årlige generalforsamling, om der f.eks. er vedtaget store udgiftskrævende projekter, som man som ny ejer vil skulle hæfte for. Dette kan have betydning for den handelsaftale køber og sælger indgår.

Ligeledes vil man også af de vedtægtsbestemte referater fra bestyrelsesmøderne kunne danne sig et indtryk af hvad der rører sig i foreningen.

Klik her for at se: Referater

Forsikring

Ved ejendomshandler kræves ofte oplysning hos hvem ejendommens forsikring er tegnet.
Kontakt ejerforeningens administrator eller bestyrelse for nærmere information.

Man skal være opmærksom på at forsikringen vedrører Ejerforeningen / den fælles del af ejendommen og at den ikke vedrører de forhold som en almindelig husstandsforsikring omfatter.
Se i øvrigt Særlige forsikringsforhold.

Energimærke

Sælger skal sørge for udlevering af energimærke til køber.

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret ejendommens energimærke. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden der bliver indgået en aftale om salg. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge energimærkning for ejendomsmægleren inden lejligheden annonceres til salg. Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse.

Ejerforeningen skal stille energimærkning til rådighed for sælger.

Se ejendommens Energimærke

Aflæsning af varme, el og gas.

El og gas afregnes ved fraflytning med energileverandøren og den ny ejer tilmelder sig samme steds.

Ejendommens varmeregnskab følger kalenderåret og først derefter kan det udarbejdes for den enkelte lejlighed, idet nemlig beregningen ikke alene sker på basis af det individuelle forbrug, men også på grundlag af det samlede forbrug i huset.

Varmeregnskabet er et mellemværende med ejerforeningen, men køber og sælger må indbyrdes aftale hvorledes varmeregnskabet skal opgøres.

Det vil derfor være naturligt at indføje en passus i slutsedlen om at refusionsopgørelsen skal medtage fordelingen af udgifterne til varme.

Her i huset foretager målerfirmaet Brunata en elektronisk fjernaflæsning til brug ved udarbejdelse af varmeregnskabet.

Klik her hvis du vil vide mere om:
Brunatas elektroniske varmefordelingsmålere

Adgang til brug af pulterrum

I ejendommen findes et antal pulterrum på loft og i kælder. Den enkelte ejer har som minimum brugsret til ét pulterrum.

I gennemsnit findes der flere pulterrum end lejligheder, hvorfor enkelte ejere kan opnå brugsret til mere end et pulterrum. Denne brugsret til et ekstra pulterrum ophører ved salg af lejligheden og kan således ikke overdrages ved salg af lejligheden. Køber skal derfor henvende sig til viceværten for at få oplyst hvilket pulterrum der er brugsret til.

Ønskes mere end ét rum kan man blive skrevet på en venteliste hos viceværten.