Ordensreglement for Hesteskokarréens Gårdanlæg

 1. Gårdanlægget må benyttes af beboerne i karréen samt af disses private gæster. Beboerne bedes medvirke til at ordensreglerne overholdes, og at anlægget skånes og benyttes til glæde for beoerne. Personer, der ikke er bosat har ikke adgang til at benytte anlægget.
 2. Hunde skal føres i snor i anlægget. Hunde må ikke luftes i anlægget. Hundens ejer skal straks fjerne eventuelle efterladenskaber, hvis der alligevel skulle ske ”uheld”.
 3. Fodring af fugle og katte ved nedkastning af brød mv. fra vinduerne er ikke tilladt.
 4. Brug af transistor radioer o.l. samt støjende underholdning i øvrigt må ikke være til gene for de øvrige beboere. I tiden fra k1. 22.00 til 08.00 må der ikke foregå støjende adfærd i gården.
 5. Gårdfester/arrangementer i gården skal i hvert tilfælde forelægges gårdlaugets bestyrelse.
 6. Affald må kun henlægges i affalds containerne. Storskrald henlægges på den anviste plads.
 7. Cykler skal stilles i gådens cykelstativer. Cykler må ikke stilles i porten em.v. Såfremt cykler alligevel stilles i karréens porte fjernes disse uden varsel af gårdlaugets bestyrelse. Såfremt det konstateres, at der i anlægget henstår cykler, der er defekte eller af lignende grunde ubruelige, vil disse ligeledes blive fjernet.
 8. Kørsel på knallert, motorcykel eller lignende i gården er ikke tilladt. Parkering af biler og motorcykler i gården er ikke tilladt.
 9. Eventuelt legetøj, der af børnene er medbragt på opholds arealet, må af de pågældende eller af deres familie fjernes ved legetidens ophør. Sandkassen skal tildækkes efter brug.
 10. Al færdsel i de beplantede bede og afbrydning af grene fra træer og buske er ikke tilladt.
 11. Døre og porte skal holdes aflåste og nøgle til fælles porte må ikke overdrages til uvedkommende.
 12. Eventuelt hærværk på materiel, gårdbelægninger, træer, planter , borde, bænke og legeredskaber m.v. medfører erstatningspligt.
 13. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement, og kan i givet fald medføre ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med den enkelte andels- /ejerlejlighedsforenings vedtægter.

Vedtaget på gårdlaugets ekstraordinære generalforsamling d. 21/5- 1991. Revideret på generalforsamlingen d. 4/5 – 1998.